Dragh mu chion taic do dh'fhèoil uan Albannach

Tha Aonadh nan Tuathanach ann an Alba air an fhearg a ghabhail le cho beag de dh'fheòil uan Albannach a tha ri fhaighinn anns na bùthan-mòra aig àm na Càisge.

Rinn an t-aonadh rannsachadh dìomhair air na bùthan mòra agus cha do chòrd na fhuair iad a-mach riutha.

'S gann gun robh feòill uan na h-Alba air an sgeilpichean an taca ri àitichean eile.

Seo Murray MacLeòid.