An Taghadh 2017: Na h-Eileanan an Iar

Tha Ruaraidh Rothach a' tionail bheachdan bho mhuinntir nan Eilean Siar.

Chithear An Taghadh 2017 air BBC ALBA air Diluain 5mh Ògmhios aig 10.30f, no tha am prògram ri fhaicinn air BBC iPlayer.