Sgrùdadh ag ràdh gu bheil bòidhchead is cultar a' tàladh luchd-turais dha na h-eileanan

Tha seasan na turasachd air tòiseachadh 's bidh na mìltean a' dèanamh air na h-Eileanan Siar. Tha na h-Eileanan a' sìor nochdadh ann am prògraman telebhisein agus irisean, rud a tha a' toirt sanasachd mhòr dhaibh. Thig mòran airson a' chiad uair, tillidh mòran eile a th' air a bhith ann roimhe, 's rinn VisitScotland sgrùdadh air dè tha gan tàladh. Seo Catriona NicIllInnein: