Rannsachadh ionad spòrs ùr do Shlèite

Tha dùil gun tèid aithisg fhoillseachadh as t-fhoghar am-bliadhna le toraidhean rannsachaidh a tha ga chumail air plana 'son ionad is raon spòrs ùr air làraich na Cille Bige aig Sabhal Mòr Ostaig.

Chan ann dhan cholaiste a-mhàin a bhiodh na goireasan ùra ge-tà, ach do cheann a deas an Eilein Sgitheanaich air fad.