Canadianaich aig Fèis Cheilteach Innse Gall

Tha dùil gum brosnaich Fèis Cheilteach Innse Gall ceangalaichean eadar na h-Eileanan Siar agus sgìre Bhrunswick Nuadh ann an Canada.

Am-bliadhna tha grunn luchd-ciùil às an sgìre a' gabhail pàirt san fhèis.

Fhuair Ruairidh Rothach cothrom èisteachd is bruidhinn ri cuid dhiubh.