Plana Leasachaidh Taobh Siar na Gàidhealtachd

Tha a' cho-chomhairleachadh air Plana Leasachaidh Taobh Siar na Gàidhealtachd a' tighinn gu ceann aig deireadh na seachdain seo.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd ag iarraidh air daoine am beachdan a chur air adhart ro mheadhan-là Dihaoine.

Tha am 'WestPlan', mar a th' aca air, a' toirt stiùireadh do dh'obair leasachaidh air Taobh Siar na Gàidhealtachd san àm ri teachd