Rannsachadh mì-fhoirmeil mu cho pailt 's a tha gartain an Uibhist a Deas

Às dèidh bliadhna de rannsachadh tha dealbh iongantach a' nochdadh mu phailteas nan gartan air diofar phìosan talmhainn an Uibhist a Deas.

Le cus a bharrachd de dhaoine a' togail an tinneis Lyme an Uibhist seach sa chòrr de na h-Eileanan an Iar, agus an Alba, thathar a-nis ag iarraidh tuilleadh rannsachaidh foirmeil feuch carson a tha iad cho pailt.

Seo Shona NicDhomhnaill...