Sùil ga toirt air obair saor-thoileach ann an diofar choimhearsnachdan

Tha sinn a' cluinntinn bho àm gu àm mu cho duilich 's a tha e daoine fhaighinn a thèid air comataidhean 's eile.

Ann am Beàrnaraigh na Hearadh tha an t-seachdainn as trainge dhen bhliadhna seachad airson Comataidh Talla an Eilein.

'S e Seachdainn Bheàrnaraigh an cothrom as fheàrr dhan bhuidhinn ionmhas a thionnal airson an talla a chumail a' dol gach bliadhna.

Seo Shona NicDhòmhnaill.