Pròiseact taic do luchd-ghnothachais

Thàinig fàs a' dhà uimhir air an àireimh de luchd-gnothachais a fhuair taic agus cuideachadh bhon phròiseact 'Impact Hub'.

Dh' fhosgail a' chiad fhear ann an Alba ann an Inbhir Nis.

Thadhail Rùnaire nan Coimhearsnachdan air an ionad Diardaoin.

'S e cothrom a th' ann do luchd-gnothachais a tha ag obair air an ceann fhèin coinneachadh, còmhradh agus comhairle fhaighinn.