Prìsean measgaichte aig Fèill na Luirge

Bha measgachadh anns na prìsean aig an fhèill uan as motha sa Roinn Eòrpa Dimàirt.

Bha prìs nan uan boireann suas gu math air an-uiridh aig feill mhòr nan uan anns an Luirg.

Ach 's ann a bha prìs nam molt sìos seach mar a bha air a' bhliadhna an-uiridh.

Ach mar a tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris tha croitearan agus tuathanaich dòchasach gu seas na prìsean.