Là mu dheireadh le na spanairean aig 'Kiwi'

Tha fear a th' air còrr is dàrna leth dhe bheatha a chur seachad a' càireadh chàraichean ann an Steòrnabhagh air na spanairean aige a phacadh air falbh airson an turas mu dheireadh.

Às dèidh còrr is 50 bliadhna a' frithealadh dhràibhearan Leòdhais, dhùin Calum 'Kiwi' MacLeòid dorsan na garaids aige ann an sgìre Cheann a' Bhàigh air an deireadh sheachdain.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.