Ceist mu cho-ionnanachd spèis dhan Ghàidhlig

Chan eil co-ionnanachd spèis ann eadar a' Ghàidhlig agus a' Bheurla ann an sgoiltean na Gàidhealtachd a rèir tè de chomhairlichean na sgìre a bha uair a' teagasg.

Bha an comhairliche Kirsteen Currie a' bruidhinn agus àireamhan ùra a' sealltainn gun tàinig àrdachadh air an àireamh cloinne a tha a' faighinn foghlaim tro mheadhan na Gàidhlig.