Buaidh mesh ga rannsachadh

Tha stress incontinence a' toirt buaidh air mòran dhaoine, agus gu h-àraid air boireannaich an dèidh clann a bhith aca.

Ach, tha an t-inneal a bhathas tric a' cleachdadh airson deiligeadh ris, mesh, air a' thrioblaidean fhèin adhbharachadh.

An uair a chaidh mesh a chasg ann an Alba ann an 2014 bha e mar thrath air beatha mòran bhoireannach a mhilleadh.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.