Còmhlan Pìoba ag ullachadh airson New York

Chunnaic Còmhlan Pìoba Sgoil Lionacleit an dà chuid soirbheachas agus bristeadh cridhe am-bliadhna, 's iad a buannachadh aig farpais, ach a' call ball dhen chòmhlan.

A-nis tha Seachdain Tartain New York 2018 air fàire aca far am bi iad a' riochdachadh nan Eilean Siar, agus iad an dùil a bhith an luib grunn chomhlain pìoba eile a bhios ri caismeachd tron a' bhaile