Fear à Muile air co-dhùnadh gun an còrr fhidhlean a dhèanamh.

Tha fear à Muile air co-dhunadh gun an còrr fhidhlean a dhèanamh.

Tha Donnchadh MacFhilip ag obair air an deicheamh fidheall aige an-dràsta.

Chan eil ach sia bliadhna deug bho thòisich e gan dèanamh - ach aig aois ceithir fichead bliadhna sa dhà dheug, tha e dhen bheachd gu bheil an t-àm ann an obair a leigeil seachad.