£97,000 do dh'Ionad Chaluim Chille Ìle

Fhuair colaiste na Gàidhlig ann an Ìle tabhartas airgid bho Riaghaltas na h-Alba luach cha mhòr ceud mìle not.

Tha Ionad Chaluim Chille Ìle an-dòchas an t-seòmar tràth bhliadhnaichean aca a sgeadachadh, goireas dualchais agus sinnsireachd ùr a chur an teis mheadhan chùisean, agus an teicneòlas diodsaiteach aca a leasachadh.

Le tuilleadh, seo am fear-naidheachd againn ann an Earra Ghaidheal, Andreas Wolff...