Cìs a chur air luach fearainn?

Tha Coimisean Fearann na h-Alba air tòiseachadh air obair rannsachaidh feuch am bu choir cìs a chur air luach fearann ann an Alba.

Tha cuid dhen bheachd gun toireadh seo air uachdarain fearann, feum a dhèanamh de thalamh-bàn.

Nì rannsachadh coimeas eadar diofar dhùthchanan anns a bheil an leithid an-dràsta, feuch an gabh cìs a dhealbhachadh do dh'Alba.

Le tuilleadh, seo Aonghas Domhnallach...