Chaidh co-dhùnadh gur e boireannach a th' anns a' chiste