Stiùiriche aig Stòras Uibhist a' gearan mu chion fiosrachaidh

Tha fear de stiùirichean Stòras Uibhist ag ràdh gu bheil iad gu math lag mar chompanaidh. Thog e dragh cuideachd mu cho beag fiosrachaidh sa tha e a' faighinn 's gu bheil cuid dhe na tha a' dol a' nochdadh sa choimhearsnachd mus bi e mu choinneamh a bhùird. Cumaidh Stòras Uibhist dà la trèanaidh 's fiosrachadh do stiùirchean ro dheireadh na mìos. Seo Shona NicDhòmhnaill ...