Sgrùdadh mun Ghàidhlig ann an Eaglais na h-Alba

Tha Buidheann na Gàidhlig ann an Eaglais na h-Alba a' dol a dhèanamh sgrùdaidh air staid a' chànain anns an eaglais.

Tha Eaglais na h-Alba a' cur fios chun a h-uile duine a tha a' searmonachadh dhaibh.

Tha iad an dòchas, aig a' cheann thall, plana Gaidhlig fhoillseachadh dhan Eaglais.

Tha an aithris seo againn à Steòrnabhagh a-nis, le Catriona NicIllinnein.