Chaidh bile Oighreachd a' Chrùin fhoillseachadh

Chaidh bile Oighreachd a' Chrùin fhoillseachadh an-duigh agus Riaghaltas na h-Alba a' deànamh soilleir gu bheil iad airson na cumhachdan ùra a shìneadh sìos gu coimhearsnachdan ionadail.

Ged a tha tòrr ri rèiteach fhathast, chaidh fàilte bhlàth a' chur air molaidhean a' bhile, mar a tha Murray MacLeòid ag aithris: