Eòlaichean a' rannsachadh cò thog Tursachan Chalanais agus carson.

Tha a' cheist air a bhi dol bho chionn fhada - cò a thog Tursachan Chalanais agus carson?

Chan eil fios le cìnnt aig eòlaichean, ach thathar air a bhith ag obair san sgìre an t-seachdainn sa agus luchd-rannsachaidh a' feuchainn ri beagan de dh' fhuasgladh fhaighinn air a chùis, agus an dìomhaireachd a tha nan luib, mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris.