Fear à Inbhir Nis a dhìth am Hamburg

Tha dragh ann mu na th'air èirigh do dh'fhear à Inbhir Nis a tha a dhìth às dèidh turas a Hamburg sa Ghearmailt.

Chunnacas Liam Colgan, a tha 29 bliadhna a dh'aois mu dheireadh madainn Dhisathairne.

Bha e sa bhaile còmhla ri caraidean aig partaidh ro-bhanais a bhrathair.

Thuirt caraidean nach eil e dualach dha a dhol air seachran.