Duaisean FilmG

Tha duaisean FilmG na bliadhna air a bhi air an toirt seachad ann an Glaschu. B'e seo an 10mh turas a bha na duaisean, airson fhiolmaichean goirid sa chanan, gan toirt seachad. B'e a' chiad uair cuideachd a chaidh cuirm nan duaisean a chraoladh air BBC Alba.