10% gearradh ann an ionmhas bho Chomhairle na Gàidhealtachd son Blas

Tha ceist air eirigh mu na tha an-dàn dhan fhèis-chiùil Blas agus Comhairle na Gàidhealtachd a' gearradh na tha iadsan a' cur ris, deich as a cheud.

Thàinig an naidheachd an-dè agus an t-ùghdarras ionadail air a' bhuidseat aca airson an ath bliadhna ionmhais aontachadh, le sàbhalaidhean de chòig deug millean not ri lorg.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicAoidh.