Iarrtas son bàta-slaodaidh air a' chosta siar às dèidh do bhàta-carago a' stiùir a chall

Nochd iarrtas as ùr airson bàta-slaodaidh a' steidheachadh a-rithist air a chosta siar às dèidh do bhàta-carago a stiùir a chall air a slighe eadar an t-Eilean Sgiathanach agus Gleann Eilg an dè.

Rinn bàtaichean teasargain a' Chaoil agus Malaig cobhair air an CEG Universe anns a Chaol Reatha. Chaidh I an uairsin a tarraing gu cala le bàta-slaodaidh Mhinistrealachd an Dìon às a Chaol.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.