Làrach fhànais an Cataibh?

Dh'fhaodadh còrr is 140 cosnadh a chruthachadh ann an Cataibh ma thig plana gu buil airson làrach fanais a thogail a chuireadh saidealan suas dhan iarmailt.

Chuala comhairlichean bho riochdairean Iomairt na Gàidhealtachd agus nan Eilean gu bheil grunn chompanaidhean air ùidh a nochdadh anns a leitheid de leasachadh.

Ach tha cuid san sg`ire an-fhoiseal mun phlana.