Rathaidean Ile air a chàradh le Uisge Beatha

Tha beachd ann gum bu chòir cuid dhen airgead a tha a' dol gu Roinn an Ionmhais bho ghnÌomhachas an uisge bheatha ann an Ìle, a thilleadh dhan eilean airson na rathaidean a chàradh.

Sin aon bheachd a thainig bho cho-labhairt san eilean, a tha a' coimhead air a' bhun-structar, 's cothroman leasachaidh san ath 20 bliadhna.