Glèidheadh an t-sluaigh na amas

Bha a bhith a' brosnachadh dhaoine fuireach ann an sgìrean dùthchail agus cò aig a bu chòir cumhachdan a bhith am measg nan cuspairean a thog ceann aig coinneamh bhliadhnail Fearann Coimhearsnachd na h-Alba.

Chuir an Dotair Seumas Hunter air adhart a bheachd gum bu chòir Riaghaltas na h-Alba barrachd chumhachdan a sgaoileadh gu na choimhearsnachdan.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich dhan choinneimh dhuinne.