Taighean ùra ann an Scalpaigh

Tha Urras Cheann a Tuath na Hearadh air cur romhpa fhèin tuilleadh thaighean ùra a thogail san sgìre.

Cha robh trioblaid sam bith aca dà theaghlach òg fhaighinn airson dà thaigh air an do chuir iad crìoch ann an Scalpaigh bho chionn ghoirid - ach tha dùbhlan mòr gu bhith mun coinneimh gus làraich fhreagarrach eile fhaighinn.

Seo Murray MacLeòid.