Snàmh sa Ghàidhlig

Tha leasanan snàimh gan tabhann tro mheadhan na Gàidhlig sa Ghearasdan an t-seachdain seo.

Tha deich thar fhichead duine cloinne a' gabhail pàirt annta agus thadhal Andreas Wolff orra.