Gearan mu HIE anns an Òban

Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean a' cosg airgid sa sgìre cheàrr dhen Òban. Sin a rèir fear de chomhairlichean a' bhaile, Ruairidh MacCuthais, an dèidh do HIE innse gu bheil iad a' dol a chosg ceithir cheud gu leth mìle not a' leasachadh agus a' leudachadh na pàirce gnìomhachais ann an Gleann Seileach.

Tha Mgr MacCuthais ag ràdh gu bheil trioblaidean ann le trafaig sa ghleann mu thràth, agus gum biodh e na bu ghlice àite eile a lorg sa bhaile airson an leasachaidh. Tha an sgeulachd aig Seonaidh MacCoinnich: