Bratach Mhuile

Tha e gu math fasanta an-dràsta bratach a bhith aig a h-uile sgìre dhaibh pèin. An dèidh Ghallaibh, Barraigh agus Tiriodh, tha muinntir Mhuile a-nis a' cur romhpa an dearbh rud a dhèanamh. Ach, eu-coltach ri sgìrean eile, tha na Muilich air an uallach dealbhachaidh a chur air clann-sgoile an eilein. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris ...