Fighe son furtachd

Aig an àm seo den bhliadhna, tha daoine glé thric a' cuimhneachadh air an fheadhainn nach eil cho fortannach riutha fhéin.

Ann a' Lochcarrann tha buidheann de bhoireannaich a' cuir sin an gnìomh fad na bliadhna - le bhith fighe gu dripeil airson is gum bidh cofhurtachd aig gach cuid sean agus òg, anns an dùthaich seo agus thall thairis.

Tha Pàdraig MacAmhlaidh air a bhith tadhall orra.