Ath-chuairteachadh na Nollaige

Aig an àm seo den bhliadhna, 's gann gu bheil àite 's an dùthaich far nach eil sgeul air tinsel agus glitter agus plastaig - stuth nach gabh an ath chuairteachadh.

Uill, tha buidhean de dh'oigridh ann an Ullapul air a bhith a' lorg dhòighean gus sgeachdadh airson na Nollaig a tha gu maith na h-àrainneachd.

Tha Eilidh Ghrannd ag aithris.