An Gearasdan 2040

Cuiridh an Gearasdan fàilte air seachd deug soithichean mòra luchd-turais am bliadhna. Ach mar phàirt dhe na planaichean air a bheil 'An Gearasdan fichead 's da fhichead' a chaidh aontachadh leis a' Chomhairle bho chionn ghoirid, tha iad a' coimhead air mar as urrainnear turasachd-màra a leasachadh -- am measg rudan eile. Seo Andreas Wolff.