Coille Bhaile Eòghainn

Tha buidheann ann am Baile Eòghainn air a bhith ag obair gu saor-thoileach air pròiseact airson àite-fasgaidh a thogail sa choille aca.

Gach Dihaoine, tha iad air a bhith a' tighinn còmhla airson ùine a chur seachad air an iomairt aca.

Chaidh Cara Coburn a dh'fhaicinn an adhartas a tha iad air a dhèanamh bhon a thòisich iad an-uiridh