Coisir Ghàidhlig ann an Comhghall a-rithist

Thòisich còisir Ghàidhlig as ùr ann an sgìre Chomhghaille de dh'Earra-Ghàidheal.

Bha còisir san sgìre ron a seo, ach sguir an tè mu dheireadh ann an 2006.

Thathar an dòchas gun toir a' chòisir ùr piseach air cultar Gàidhealach an àite.

Seo Andreas Wolff.