Rabhaidhean mu thèintean monaidh

Thathas a' gealltainn sìde àlainn thar saor-làithean na Càisge aig deireadh na seachdain agus tha fios gum bi mòran air a' bhlàr a-muigh. Ach, an cois sin, tha barrachd chunnart ann gun sgap teintean, gu h-àraid air na monaidhean. Air sgàth sin tha diofar bhuidhnean a' cur ìmpidh air daoine a bhith mothachail air na cunnartan - agus a bhith nas fhaiceallaiche. Tha barrachd aig Cara Coburn.