Leasachadh air Taigh-tasgaidh Shrath Nabhair

Tha coltas gun tèid leasachadh luach £1 air adhart aig taigh-tasgaidh ann an ceann a tuath Chataibh a dh'aithghearr.

Tha Taigh-tasgaidh Shrath Nabhair, faisg air a' Bhlàran Odhar, a' cumail cuimhne air na Fuadaichean a rinn sgrios air an sgìre anns an 18mh is 19mh linn.