Sgeama ùr do phreantasan Gàidhlig

Dh'fhoillsich Bòrd na Gàidhlig sgeama ùr am-bliadhna airson preantasan Gàidhlig fhastadh aig ìre cheumnachaidh.

Thòisich Orla NicDhòmhnaill na preantas dhan bhuidhinn agus i a-nis ag obair ri ceum ann an stiùireadh gnothachais agus a' faighinn eòlais air an t-seorsa òbrach sin bho là gu là.