Sgeama ùr do phreantasan sna h-Eileanan an Iar

Chuir Comhairle nan Eilean Siar an ainm ri cùmhnant ùr an-diugh a tha ag amas air òigridh a chumail sa sgìre le bhith a' toirt dhaibh cothroman preantasachd agus àiteachan-fuirich fhad 's a tha iad ag ionnsachadh. Chaidh an t-aonta le leis a bhuidheann, Leasachadh Sgilean na h-Alba, fhoillseachadh aig Co-chruinneachadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean, agus 's e a' chiad sgeama de sheòrsa ann an Alba. Seo Eileen NicDhòmhnaill.