Duais òir do Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

Bha seachdain gu math soirbheachail aig Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air an àrd-ùrlar aig Mòd Ghlaschu am bliadhna, ach chan ann an sin a mhàin a tha an sgoil a faighinn cliù.

An-diugh fhuair iad duais òir Sportscotland, a tha ag ainneachadh sgoiltean a bhitheas a tairgsinn chothroman spòrs do dhaoine òga air feadh na dùthcha.

Tha tuilleadh aig Ruairidh Alastair MacIllFhinnein.