Dragh mu chladaichean Uibhist

Tha an droch shìde agus na stoirmean bho chionn ghoirid a' cur gu mòr ri dragh mu chrìonadh a' chladaich air taobh siar Uibhist.

Chan eil e soilleir dè na chaidh a chall de dh'fhearann no cò air a tha an dleastanas feuchainn ri stad a chur air crìonadh a' chladaich.

Seo Shona NicDhòmhnaill.