Buaidh a' Choròna-bhìorais air daoine le autism

Chan eil teagamh nach eil Covid-19 air beatha dhaoine a chur bun-os-cionn.

Do chuid tha am beatha air atharrachadh gu mòr.

Ri linn na staing chaill feadhainn air a' Ghàidhealtachd air a bheil autism an taic a bha iad a' faighinn.

Tha sin a' fàgail gun tàinig orra gluasad dhachaigh gu sgìre an àraich agus an òige.