Faochadh do chroitearan eileanach

Thàinig dearbhadh gun tèid fèilltean sprèidh eileanach a chumail sna mìosan ri thighinn.

Bha mì-chinnt ann mun ghnothach ri linn a' Choròna-bhìorais, ach tha làn dùil a-nis gun tèid iad air adhart, ged a bhios riaghailtean ùra mun coinneimh.

Tha na margaidhean sprèidh mòra air tìr-mòr air a bhith fosgailte ach le riaghailtean teann.

Seo Murray MacLeòid.