Ceumnachaidhean ag atharrachadh leis a phandemic

'S ann mun àm-sa dhen bhliadhna a bhiodh oileanaich a' ceumnachadh aig cuirmean oilthigh, le teaghlaichean pròiseil an làthair.

Cha bhì am bliadhna - dìreach eiseimpleir eile air mar a tha Covid-19 air amannan luachmhor ann am beatha dhaoine a ghoid.

Ach tha dòighean-ceumnachaidh eile gan cuir air dòigh.