A’ sreap na beanntan Rothach

Tha fear às an Eilean Sgitheanach air a h-uile gin dhe na beanntan Rothach a shreap san ùine is luaithe riamh.

Chuir Donnie Caimbeul crìoch air an dùbhlan ann am beagans is aona là deug thar fhichead - còrr is seachdain nas luaithe na an clàr a bh'ann roimhe.

'S ann air a chasan, air a bhaidhg neo anns a chaidheag a bha aige ri siubhal eatorra cuideachd.

Tha barrachd aig Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh