"Soilleireachadh a dhìth" mu chosgaisean cùraim

Thèid litir a chur gu Riaghaltas na h-Alba a' foillseachadh cho mì-shoilleir 's a tha suidheachadh chroitean nuair a tha ùghdarrasan ionadail a' measadh maoin airson cosgaisean cùraim a phàigheadh.

Sin an co-dhùnadh dhan tàinig Comataidh nan Athchuingean Poblach aig Holyrood Diardaoin, agus iad a' coimhead ri athchuing bho Iain MacÌomhair à Leòdhas, a tha den bheachd nach eil e laghail do Chomhairle nan Eilean Siar fearann croite a mheas mar stòras na chùis-san.

Seo Mìcheal MacNèill.