An Nollaig aig BSGI

Mun àm seo den bhliadhna agus na saor-laithean a' teannadh dlùth bhiodh clann agus tidsearan ag ullachadh 'son fàilte a'chuir air pàrantan agus càirdean gu pantos agus dealbhan-cluich na Nollaige.

Ach mar iomadh tachartas tradiseanta eile b'fheudar sin a chuir an dàrna taobh am bliadhna. Tha barrachd aig Shona Nic a' Phiocair